Katasztrófavédelem

Tájékoztató településünket érintő lehetséges vészhelyzetekről

A katasztrófák

Lehetnek:
– természeti erők okozta károk (árvíz, földrengés, földcsuszamlás, rendkívüli időjárási körülmények stb.)
– ipari tevékenységből adódó veszélyhelyzetek (tűz, robbanás, nukleáris és vegyi szennyezés stb.)
– a veszélyes anyagok szállítása illetőleg a közlekedés során előforduló műszaki balesetek (közúti, vasúti, légi, folyami)
– a közművek (elektromos, gáz, víz, hőszolgáltatás) és egyéb vezetékrendszerek sérüléséből, illetve meghibásodásából fakadó veszélyek
– kórokozók által előidézett humán és állatjárvány
– terrorizmus

Kiterjedésüket illetően:
– helyi rendkívüli események
– térségi jellegű (regionális) katasztrófák (több települést, több Helyi Védelmi Bizottságot érintő)
– országos jellegű katasztrófák

A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek, a polgári védelemről szóló törvény alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóság, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a
Határőrség, a rendvédelmi szervek és az állampolgárok, továbbá az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos Mentőszolgálat, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az önkéntesen résztvevő társadalmi szervezetek, valamint a nem természeti katasztrófák esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok közreműködésével kell biztosítani

A polgármester illetékességi területén szervezi és irányítja a védekezés feladataira való felkészülést (tervek elkészítése, naprakészen tartása, eligazítások, gyakorlatok végrehajtása)

A polgármester feladatai katasztrófa esetén:

– esemény észlelése, értesítés vétele
– elsődleges beavatkozók értesítése illetve a riasztás ellenőrzése (tűzoltó, mentő, rendőr
stb.)
– a Helyi Védelmi Bizottság (Vác) és a Megyei Védelmi Bizottság elnökeinek értesítése
kapcsolatfelvétel a HVB katasztrófaelhárítási munkacsoportjával
– a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítása saját veszélyelhárítási
terv szerint
– lakosság riasztásának, tájékoztatásának megszervezése, végrehajtása
– a kárterület és a veszélyeztetett terület kijelöltetése, életmentés, anyagi javak
védelmének megszervezése
– szervezi és irányítja a lakosság kitelepítését, kimenekítését, illetőleg befogadását és
visszatelepítését (megyei közgyűlés elnöke intézkedése szerint)
– a megyei közgyűlés elnöke rendelkezései alapján (vagy sürgős esetben utólagos
tájékoztatással) elrendeli a település polgári védelmi szervezetének készenlétbe
helyezését

– a mentés mindenoldalú biztosításának megszervezése (egészségügyi, élelmiszer,
üzemanyag, műszaki, anyagszállítás, pihentetés, váltás stb.)
– állandó kapcsolattartás a kárhellyel, folyamatos tájékoztatás megszervezése (lakosság, média, együttműködő szervek, szervezetek és magasabb vezetési szintek
felé)
– a veszélyhelyzet elmúltával intézkedik az eredeti állapot visszaállítására. A feladatok
végrehajtásában részt vesznek a polgármesteri hivatal munkatársai (a humán, környezeti és műszaki károk felmérésében stb.) Intézkedik a kárhelyi utómunkálatok
elvégzésére, az ideiglenes helyreállítási munkák elvégzésére, a lakosság visszatelepítésére, a közlekedés megindítására, kegyeleti eljárások végrehajtására.

Településünk a katasztrófaelhárítás és az országmozgósítás végrehajtásának érdekében az alábbi kidolgozott tervekkel rendelkezik:

– Veszélyelhárítási alapterv
– Megalakítási terv
– Település veszélyelhárítási és katasztrófavédelmi terv
– Riasztási, berendelési és készenlétbe helyezési terv
– Vízkárvédelmi terv (árvíz, belvíz, helyi vízkár)
– Hőség terv
– Nukleáris balesetelhárítási feladatterv
– Pandémia terv (országos méretű humánjárvány esetén körzeti orvosoknál,
állatjárvány esetén körzeti állatorvosoknál található)
– Mozgósítási terv (honvédelmi)
mellékletei: „Kristály” utasítás
„Oroszlán” jelentések rendje

A településünkön esetlegesen bekövetkező katasztrófa esetén az önkormányzat rendelkezésére álló fenti szabályozások tartalmazzák a védekezés menetrendjét. Ennek megfelelően történnek az intézkedések. A „Települési polgári védelmi parancsnokság” (önkormányzat) a Polgármesteri Hivatal bevonásával és együttműködésével hajtja végre a feladatokat. Megtörténik a kapcsolatfelvétel az együttműködő társszervekkel, szomszédos településekkel.
Az előrejelzések tudatában, illetve a katasztrófa bekövetkeztekor:
Megalakul a „Helyi Védelmi Bizottság”: vezetője a polgármester (parancsnok), a veszélyelhárítási terv alapján irányítja a védekezést, és operatív feladatokat lát el.
Kihirdetés: sziréna, lakosság értesítése hangosbemondón keresztül, plakátok kihelyezésével, elektronikus úton (internet, Kábel TV.)
Mozgósítás: a tervnek megfelelően a Polgármesteri Hivatal dolgozói, helyi szervezetek és a lakosság mozgósítására kerül sor. Szükség esetén a felügyeleti, illetve érintett szervezetek szakmai irányítót biztosítanak. A lakosság mozgósítása kijelölt veszélyelháriítási feladatokra létrejött szakalegységekhez beosztott személyek értesítésével történik.(A berendelésre kötelezett személyek határozatban kaptak értesítést kötelezettségükről).
Megalakulnak a munkacsoportok a különböző feladatok ellátására, munkájukat a polgármester (parancsnok) irányításával és ellenőrzésével végzik.


Katasztrófa esetén rendelkezésre álló elérhetőségek:

Nagymaros Polgárivédelmi Parancsnokság (Polgármesteri Hivatal) 06-27-595-118
Petrovics László parancsnok, illetve a mindenkori polgármester 06-70-339-5678