39/2011. (II. 28.) számú határozata – Iskolaigazgatói állás betöltésére pályázati felhívás kiírásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

39/2011. (II. 28.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület pályázatot hirdet a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola igazgatói munkaköre betöltésére.
 
 

„Pályázati feltételek:

a)   az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;
b)   másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
c)   legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
d)   az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás;
e)   magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– intézményvezetői gyakorlat,
– azonos feltételek esetén előnyt élvez a helyismerettel rendelkező pályázó,
– azonos feltételek esetén előnyt élvez az intézményben jogviszonnyal rendelkező pedagógus pályázata,
– azonos feltételek esetén  előnyt élvez az a pályázó, akinek további munkavégzésre irányuló jogviszonya nincs.
 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell:

– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát,
– a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a  pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.
 
 

Ellátandó feladatok:

A közoktatásról szóló törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok.
 
A vezetői megbízás 2011. augusztus 1-től kezdődő 5 év határozott időtartamra szól.
 
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik. Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.
 
A munkakör legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtási határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Petrovics László polgármester.
 
 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Iskolaigazgatói pályázat”

 
 

A pályázat elbírálásának ideje, módja:

A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a közoktatási törvényben előírt véleményezési határidő lejártát követő első rendes – várhatóan 2011. május 30-i – ülésén dönt.”
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.
 
 
Határidő:2011. március 5.
Felelős:jegyző
A végrehajtás végzi:személyügyi ügyintéző
 
 
 
 

K.m.f.

 

                                

 
 

                    

 

    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                                           jegyző  

 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.