Gondozási Központ


A települési önkormányzat szociális szolgáltatásokkal nyújt segítséget a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban, önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Ellátottak köre
Ellátást igényelhet minden 18. életévét betöltött nagymarosi lakos, aki szociális helyzete, egészségi állapota

Szolgáltatások formái, köre, rendszeressége
a)Alapellátás:
– Szociális étkeztetést biztosítunk a hét öt napján, kérésre házhozszállítással.
– Házi Szociális Gondozás. A hét öt napján napi rendszerességgel ellátjuk otthonukban a rászorultakat.
b) Szakosított ellátások:
– Nappali Szociális Ellátás. A hét öt napján 8-18 h-ig napi háromszori étkezést ebből egyszer főtt ételt biztosítunk. Tisztálkodási lehetőség, orvosi ellátás megoldva. Nagyon indokolt esetben korlátozott számban hét végén ill. ünnepnapokon ebédet tudunk adni. Programokon, foglalkozásokon mindenki igény szerint részt vehet.
– Tartós bentlakást nyújtó Idősek Otthona. Végleges és teljeskörű ellátást biztosítunk a gondozásra jogosultak számára. Ez magában foglalja az étkezést, gyógyszerrel, kötszerrel, testközeli ill. incontinentia segédeszközzel, tisztálkodószerrel, szükség esetén ruházattal való ellátást. Ágynemű, textília, ruházat tisztítását, ápolás-gondozást, mozgásterápiás illetve mentálhigienes ellátást.

Az ellátás igénybevételének módja
Az ellátásokat Nagymaros Városban állandó bejelentett lakcímmel rendelkező rászorulók igényelhetik!

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele – bármely ellátás esetében-önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.
Szociális étkeztetés, Házi szociális gondozás és Nappali szociális ellátás esetében az intézményi jogviszonyt az intézményvezető intézkedése alapozza meg. Az ellátásokat várakozás nélkül igény szerint azonnal igénybe lehet venni.
Az Idősek Otthonába történő elhelyezés indokoltságát az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által kiadott gondozási szükséglet mértéke támasztja alá. A gondozási szükséglet vizsgálat alapja az igénylő otthonában történő látogatás alkalmával felvett állapotról kitöltött „ Értékelő lap”. A napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet esetében a tartós bentlakásos szociális intézményi jogviszonyt – Idősek Otthona- a települési önkormányzat Humánügyi Bizottságának határozata alapozza meg.

 Az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma
Beköltözéskor elkészítjük az intézmény orvosával, szakdolgozók bevonásával a jogosult ápolási, gondozási besorolását és az egyéni gondozási tervet. Ezen tervek magukban foglalják a gondozott fizikai és mentális állapotának megfelelő ápolási foglalkoztatási és rehabilitációs tevékenységeket. Az ápolási lapon rögzítjük a napi teendőket. Minden ellátott egyénre szabott gondozásban részesül, szükség esetén szakápoló, gyógytornász bevonásával. Az egyéni gondozási tervet és az ápolási, gondozási besorolást a változások szerint módosítjuk.

Az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai, szervezeti információk

Az Idősek Otthonában a kis gondozotti létszám miatt nem lehetett több szervezeti egységet kialakítani. Egy szervezeti egység van jelenleg, 12 fő ellátott idős emberrel.
A dolgozói létszám: 5 fő szakképzett ápoló-gondozó

A nappali szociális ellátás 25 fő férőhellyel működik
Dolgozói létszám:1 fő szakképzett ápoló gondozó

Házi szociális gondozásban maximum 9 rászorulót tudunk ellátni.
Dolgozói létszám: 1 fő szakképzett ápoló gondozó

Szociális étkeztetésben nincs meghatározva maximum ellátotti férőhely. Igény szerint el lehet vinni a Napköziotthonos konyháról az ebédet, vagy lehet házhozszállítást kérni.


Címünk: 2626 Nagymaros, Vasút u.6.
Telefon: 06-27-642-325
e-mail:
ono@nagymaros.hu