43/2011. (III. 28.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
43/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.    Komp megközelíthetőségét biztosító forgalmi rend felülvizsgálata
3.    A Gondozási Központ térítési díjai felülvizsgálata
4.    Parkolási rend kialakítására vonatkozó javaslatok, irányelvek meghatározása
5.    A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2010.(VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
6.    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
7.    Gyámhivatal 2010. évi beszámolója
8.    A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2011. évi teljesítményértékeléséhez a kiemelt célok meghatározása
9.    Regionális Operatív Programhoz kapcsolódód projektek összeállítása, pályázatok előkészítése, benyújtása 2011-2012 időszakra vonatkozóan, 2009. évi TEUT pályázattal kapcsolatos lemondó nyilatkozat
10.       Az egészségház állapotával kapcsolatos kérdések áttekintése
11.       Orvosi ügyeleti rendszer működtetésére pályázat kiírása
12.       Nyár u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan használatba adásáról döntés
13.        Egyebek:
– Váci rendőrkapitány kinevezésének tudomásulvétele
– Nagymaros Futball Klub kérelme
– Őstermelői árusítással egybekötött rendezvények Nagymaroson (sürgősségi)
– Gondozási Központ SZMSZ és Alapító Okirat módosítása (sürgősségi)
– Gondozási Központ módosított szakmai program és házirend jóváhagyása (sürgősségi),
– Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés).
 
 
K.m.f.
                                                   
 
  

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.