97/2010. (V. 31.) számú határozata – Önkormányzati ingatlanok értékesítése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
97/2010. (V. 31.) számú határozata

1. A Képviselő-testület a pályázati önrészekhez szükséges forrás biztosítása érdekében a következő döntést hozza:

– a Szálloda utcai üzlethelyiségek és lakások értékesítésére több variáció kidolgozását kéri 2 héten belül,
– a Szálloda utca 2/b. szám (2602/5 hrsz) alatti lakást Flamich Rezső jelenlegi bérlőnek továbbra is bérbeadja legfeljebb az értékesítésről való döntésig tartó határozott időre, 30 napos felmondási idővel,
– a már elnyert, illetve elérhető pályázattal érintett ingatlanokat nem kívánja értékesíteni,
– a Mainzi utca 19/a. (1456/2 hrsz.) alatti telket értékesíteni kívánja,
– a Király u. 15. szám alatti ingatlant eladásra fel kell ajánlani a bentlakó bérlőnek.

2. Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosításról szóló 4/2006.(III. 7.) számú önkormányzati rendelet átdolgozását az értékesítési folyamat egyszerűsítése, gyorsítása érdekében végezze el, és a rendeletmódosítási javaslatot a következő rendkívüli ülésre terjessze elő.

3. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: a következő rendkívüli Képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2010.06.15.
Felelős: Polgármester, jegyző
Végrehajtja: 1. pont aljegyző, 2. pont jegyző

K.m.f.
 

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.