96/2011. (V. 30.) számú határozata – A közterületek használatáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása

A Képviselő-testület a közterületek használatáról szóló rendelet-tervezet tárgyalását a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára következő ülésére napolja.
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a bizottsági ülésen felmerült észrevételekkel dolgozza át, és a díjakra a környező települések díjai felmérésével tegyen javaslatot.
 
 
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: jegyző
Végrehajtja:Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
              
    Petrovics László s.k.                                            dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                  jegyző