90/2012. (V. 2.) számú határozata – Német u. 28. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelem tárgyalása

A Képviselő testület az önkormányzat tulajdonát képező nagymarosi 60 hrsz. alatt felvett, természetben a Nagymaros, Német utca 28. szám alatt található „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 547 m2 területű ingatlant 2012. június 1. napjától kerékpár szerviz tevékenység folytatása céljára Zoller Tamás (Nagymaros, Aranyos u. 9.) egyéni vállalkozó részére havi 30 140 Ft bérleti díjért – melyet első ízben 2013 januárjában kell felülvizsgálni – határozatlan időre bérbe adja.

A bérleti szerződésben 30 napos határidővel való rendes felmondás jogát, valamint 2 havi bérleti-, vagy közüzemi díj tartozás esetén az önkormányzat azonnali felmondásának jogát ki kell kötni.

Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző