87/2016. (V. 30.) számú határozat – „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2016” című pályázat benyújtása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

87/2016. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a következő célokra pályázat benyújtását rendeli el a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontja alapján önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására közétett pályázati felhívásra:

 

1)   Az ac) pontban szereplő alcél keretében az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) elhelyezését biztosító egészségház felújítása (1840 hrsz.) tárgyában 30 millió Ft támogatás iránt, az önkormányzat adóerő-képessége alapján és a szükséges többletet biztosítva 5 916 831 Ft önrész mellett.

2)   A c) pontban szereplő alcél tekintetében az önkormányzati tulajdonú belterületi út, a Csillag utca (1966/1 hrsz.) felújítása tárgyában 16 164 705 Ft összegben, 13 739 999 Ft támogatás iránt, 2 424 706 Ft önrészt biztosítva.

 

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázatok önrésze a 2016. évi költségvetési rendeletben biztosított.

 

Határidő: 2016. június 2.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

                         

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző