84/2013. (IV. 29.) számú határozata – Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésekre kiírt felhívásra pályázat benyújtásáról döntés

A Képviselő-testület a belügyminiszter 8/2013. (III. 29.) BM rendelete az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól c. felhívásra pályázatot kíván benyújtani a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás és a Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása témakörében.

A pályázat keretében a teljes bekerülési költség 20 %-át, vagyis legfeljebb 6 000 000 Ft önrészt vállalja, és nyilatkozik, hogy az összeg az önkormányzat 2013. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Vállalja az építéssel járó beruházás esetén a támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatott alkalmazását.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat összeállítására és benyújtására.

Határidő: 2013. május 2.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: stratégiai referens, Gazdálkodási Csoport, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

A kivonat hiteléül:
2013. április 30.

Dr. Horváth Béla jegyző