84/2012. (V. 2.) számú határozata – Gondozási Központ intézményvezetői munkaköre betöltésére pályázat kiírása

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gondozási Központ intézményvezető munkaköre (magasabb vezető) betöltésére.
Pályázati feltételek:
a) az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében előírt szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
b) legalább öt év, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
c) az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg történő, határozatlan időre szóló alkalmazás;
d) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– intézményvezetői gyakorlat,
– azonos feltételek esetén előnyt élvez a helyismerettel rendelkező pályázó.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői programot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.
 
Ellátandó feladatok:
Intézményvezetői feladatok.
 
A vezetői megbízás 2012. augusztus 1. napjától kezdődő 5 év határozott időtartamra szól.
 
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik, a garantált illetmény és pótlékok alkalmazásával.
Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.
 
A munkakör 2012. augusztus 1. napjától betölthető.
 
A pályázat benyújtási határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Petrovics László polgármester.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Gondozási Központ intézményvezetői pályázat”
 
A pályázat elbírálásának ideje, módja:
A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a határidő lejártát követő első rendes ülésén dönt.
A pályázatokat az alpolgármesterből, a jegyzőből, és az intézmény érdekképviseleti fórumából delegált egy tag készíti elő döntésre.
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.
 
 
Határidő:2012. május 7.
Felelős:jegyző
Végrehajtását végzi:személyügyi ügyintéző
                                   
 
 
K.m.f.
                                                 
 
 
Petrovics László s.k.       polgármester                                                     
 dr. Horváth Béla s.k.      jegyző