83/2015. (IV. 27.) számú határozat – Szálloda u. 6/A. szám alatti lakás bérbeadásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

83/2015. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, a 2602/5 hrsz. ingatlanon található Szálloda u. 6/A. szám alatti lakás 2015. május 1. napjától kezdődő bérbeadásáról dönt Mester Dávid kérelmező részére. A bérleti díjat a lakhatóvá tételhez szükséges munkálatok költsége bérleti díjba történő beszámítása idejére 40 000 Ft/hónap összegben állapítja meg. A beszámítás megtörténtét követően a bérleti díj összege 55 000 Ft/hónap.

Az épület berendezésének javításának, pótlásának költségeit a kérelmező által becsatolt árajánlat alapján legfeljebb 1 068 000 Ft összegben a Képviselő-testület engedélyezi a bérleti díjba beszámítani. Ennek feltétele, hogy a munkálatok elkészültét követően azt a Polgármesteri Hivatalnak le kell ellenőriznie és igazolnia.

A lakás fűtési rendszerének a kérelmező által javasolt átépítéséhez szükséges munkálatok elvégzéséhez a Képviselő-testület hozzájárul.

A bérlő tartozást nem halmozhat fel, amennyiben egy hónappal elmarad a bérleti díj, vagy a közüzemi díjak megfizetésével, akkor azonnal fel kell bontani a bérleti szerződését.

 

Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

 

Határidő: 2015. május 1., illetve a munkák elkészültét követő 15 nap

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városüzemeltetési és Városfejlesztési csoport

 

 

K.m.f.

                     

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző