82/2013. (IV. 29.) számú határozata – Polgárőrség támogatásáról döntés

A Képviselő-testület a Nagymarosi Polgárőr Egyesület kérelmére az egyesület részére az önkormányzati rendezvényeken való közreműködése elismeréseként 2013. évben 200 e Ft támogatást biztosít.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az egyesület elnökét értesítse.

Határidő: 2013. május 5.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 30.

Dr. Horváth Béla jegyző