8/2013. (I. 29.) számú határozata – Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői pályázat elbírálása

A Képviselő-testület a Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői munkaköre betöltésére kiírt pályázati felhívásra Horváth Anikó pályázó által benyújtott pályázatot érvényesnek, míg dr. Szombath Tamás pályázó pályázatát érvénytelennek nyilvánítja.
 
A pályázatok és a pályázó személyes meghallgatása alapján Horváth Anikót 2013. február 1. napjától kezdődő 5 év határozott időtartamra a Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői feladatai ellátásával megbízza.
 
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján történik.
 
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására, és felkéri a jegyzőt annak előkészítésére, és a Magyar Államkincstár részére való megküldésére.
 
 
Határidő: 2013. február 1.
Felelős: polgármester, jegyző
A végrehajtást végzi: személyügyi ügyintéző
 
 
K.m.f.
                       
 
                               
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző