7/2013. (I. 29.) számú határozata – Nyár u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítése

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező nagymarosi 1753 helyrajzi számú, lakóház és udvar megjelölésű, 593 m2 területű, természetben a Nagymaros Nyár u. 2. szám alatti ingatlant értékesíteni kívánja.
 
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan értékbecslésének frissítését rendelje meg, és annak birtokában a következő ülésre tegyen javaslatot az ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásra.
 
 
Határidő: soron következő ülés
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                                                
 
 
                                
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző