79/2011. (IV. 27.) számú határozata – Szálloda u. 4. szám alatti lakás bérbevételére vonatkozó kérelemről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

79/2011. (IV. 27.) számú határozata

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Nagymaros, Szálloda u. 4/a. alatti lakást Hansághyné Kovács Katalin (Nagymaros, Nap u. 8.) kérelmező részére lakásproblémája átmeneti megoldására 2011. április 27-től legfeljebb az ingatlan értékesítésről való döntésig tartó határozott időre, 30 napos felmondási idővel, havi 44 800 Ft bérleti díjért bérbe adja.

A lakásban szükséges javítási munkálatok bérlő által megelőlegezett díját, legfeljebb 100 000 Ft összeghatárig, számla ellenében a bérleti díjba beszámítani engedi.
 
A bérbeadás feltételeként jelöli meg, hogy a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg nyilatkozatban vállalja a lakás fenti esetben történő önkéntes elhagyását.
Egyúttal arra az esetre, ha a bérlő 1 havi bérleti, vagy közüzemi díj tartozással rendelkezik, a bérleti szerződést rendkívüli felmondással meg kell szüntetni.
 
Felkéri a polgármestert fentiek alapján a bérleti szerződés megkötésére.
 
 
Határidő: 2011. április 27.
Felelős: polgármester
 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 

                        

 

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                  jegyző