76/2014. (IV. 28.) számú határozata – Az Észak – kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
                                           Képviselő-testületének
76/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás hatályos, 2007. február 15. napján kelt társulási megállapodás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt, a társulási tanács által 2014. február 4. napján elfogadott tervezetét jóváhagyja.
 
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri a határozat társulás elnöke részére való megküldésre.
 
 
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző