74/2014. (IV. 28.) számú határozata – Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció és szakfeladatok szerinti megállapítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
74/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 180. §-a alapján az önkormányzat alaptevékenységét kormányzati funkció és szakfeladat alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
 
Kormányzati funkció
Kormányzati funkció megnevezése
051040
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
045120
Út, autópálya építése
045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
096010
Óvodai intézményi étkeztetés
096020
Iskolai intézményi étkeztetés
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
066010
Zöldterület-kezelés
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
 
011220
 
 
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013330
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013390
Egyéb kiegészítő szolgáltatások
016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
064010
Közvilágítás
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
047410
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
072420
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072450
Fizikoterápiás szolgáltatás
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
106020
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
101150
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
 
103010
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236
Országos közfoglalkoztatási program
041232
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
 
Szakfeladatok:
 
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
680002
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
811000
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
813000
Zöldterület-kezelés
841163
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
869037
Fizikoterápiás szolgáltatás
 
 
Felkéri a jegyzőt a változás Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.
 
 
Határidő: 2014. május 10.
Felelős: jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző