73/2014. (IV. 28.) számú határozata – Intézményi alapító okiratok módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
73/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 180. §-a alapján a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal, a Gondozási Központ, a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda, a Nagymarosi Városi Könyvtár és Művelődési Ház jogszabályi változásokkal módosított (kormányzati funkció és szakfeladat rend) Alapító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 
Felkéri a jegyzőt a változás Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.
 
 
Határidő: 2014. május 10.
Felelős: jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző