74/2012. (V. 2.) számú határozata – Napirend elfogadása

 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
1.     Képviselői eskütétel
2.     Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
3.     Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi beszámolója, 2012. évi tervei
4.     Gondozási Központ 2011. évi beszámolója, 2012. évi tervei
5.     2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés tárgyalása
6.     2011. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
7.     Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója
8.     2012. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
9.     Beszámoló a 2012. évi nyári rendezvények előkészítéséről
10. Beszámoló a kistérségről, egyéb társulásokról és együttműködésekről
11.       A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola kérelme három első osztály indítására a 2012/2013. tanévben
12.       Gondozási Központ intézményvezetői munkaköre betöltésére pályázat kiírása
13.       Szimon Attila képviselő indítványairól döntés (Felvonulási lakótelep, ill. gazdasági csoport munkavégzése)
14.       Egyebek
a)       ÖNHIKI igénylés benyújtása
b)       Munkabérhitel igénybevételéhez felhatalmazó döntés meghozatala
c)       Mainzi utcai ingatlan bérbeadása
d)       Német u. 28. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelem tárgyalása
e)       Önkormányzati szakfeladatok kiegészítése
f)        Straubinger Zoltán kérelmének tárgyalása
g)       Kerekegylet kérelme
h)       Bizottsági tag választására javaslat
i)         Tájékoztatás munkabérek rendezésével kapcsolatban
j)         Előzetes tájékoztatás a szálloda őrzéséről
15.       Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása (zárt ülés)
16.       A Gondozási Központban közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése miatt felmerült kiadás (elmaradt munkabér, kártérítés, perköltség) következményei viseléséről döntés (zárt ülés)
17.       Gondozási Központ személyi térítési díj mérsékléséről döntés (zárt ülés)
18.       Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)
 
K.m.f.
                                         
Petrovics László s.k.       polgármester                                                     
 dr. Horváth Béla s.k.      jegyző
                                                                                              
 
A kivonat hiteléül:
2012. május 3.