7/2015. (I. 26.) számú határozata – 2015. évi költségvetés tervezetének tárgyalása, főösszegek elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2015. (I. 26.) számú határozata

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezetével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

 

1.      A tervezésekre fordítható keretet 10 millió Ft-ban állapítja meg, melyből a Diófa utca csapadékvíz elvezetését, az Egészségház felújítás tervezését és a Rákóczi út legalább részbeni tervezését mindenképpen meg kell valósítani.

2.      A rendezvényi költségvetés végleges elfogadásához a költségvetési rendelet tárgyalásáig pályázat benyújtását kéri a Misztrál Fesztivál Alapítványtól és a Dunakanyar Fúvósegyüttestől a támogatásuk összegének megállapítása érdekében.

3.      A Leader pályázati önrész 5000 e Ft és a 2015. évi köztéri szobor pályázat 3000 e Ft önrész összegeit törli.

4.      Az önkormányzat és intézményei bevételét és kiadását a következő főösszegekben fogadja el:

Óvoda                                                130 213 e Ft,

Gondozási Központ                             65 463 e Ft,

Könyvtár és Művelődési Ház               26 821 e Ft,

Polgármesteri Hivatal                         116 280 e Ft,

Önkormányzat                                1 043 321 e Ft,

Összesen                                        1 382 097 e Ft.

 

5.      A fejlesztési hiányt 6400 e Ft összegben fogadja el, melynek fedezeteként fejlesztési hitel igénybevételét jelöli meg.

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntés alapján állítsák össze és nyújtsák be a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét az Áht.-ban előírt kötelező tartalmi elemekkel.

 

Határidő: 2015. február 9.

Felelős: polgármester, jegyző

Végrehajtja: gazdasági vezető

 

K.m.f.

                      

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

Dr. Horváth Béla jegyző