71/2013. (IV. 18.) számú határozata – Családi napközi és gyermekjóléti szolgálat felújítása – kiegészítő építési beruházás” című építési kivitelezés közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala

A Képviselő-testület a „Családi napközi és gyermekjóléti szolgálat felújítása – kiegészítő építési beruházás” tárgyban, megjelent hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:

A Silvo-Trade Kft.-t (2600 Vác, Petőfi S. u. 70.) nyertes ajánlattevőként hirdeti ki.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően járjon el, a tilalmi időszakot követően a vállalkozási szerződést kösse meg, és a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon.

Határidő: 2013. április 18., szerződéskötésre április 29.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 18.

Dr. Horváth Béla jegyző