70/2016. (IV. 25.) számú határozat – Szálloda utca 8/A. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

70/2016. (IV. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő, a 2602/5 helyrajzi számú ingatlanon található Szálloda utca 8/A. szám alatti lakás 2016. május 15. napjától kezdődő bérbeadásáról dönt Juraschek István kérelmező részére.

 

A bérleti díjat 55 000 Ft/hónap összegben állapítja meg. Az épület berendezése javításának, pótlásának költségeit a kérelmező által becsatolt árajánlat alapján legfeljebb 1 080 500 Ft összegben a Képviselő-testület engedélyezi a bérleti díjba beszámítani. Ennek feltétele, hogy a munkálatok elkészültét követően azt a Polgármesteri Hivatalnak le kell ellenőriznie és igazolnia.

 

A lakás fűtési rendszerének a kérelmező által javasolt átépítéséhez szükséges munkálatok elvégzéséhez a Képviselő-testület hozzájárul, azzal, hogy a kémény megfelelőségéről, átvételéről a szakvéleményt be kell mutatnia.

 

A bérlő tartozást nem halmozhat fel, amennyiben egy hónappal elmarad a bérleti díj, vagy a közüzemi díjak megfizetésével, akkor azonnal fel kell mondani a bérleti szerződést.

 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: 2016. május 1.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

        

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző                

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző