63/2012. (III. 26.) számú határozata- Pályázat benyújtása iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás és közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása témakörben

A Képviselő-testület a belügyminiszter 4/2012. (III. 1.) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól c. felhívásra pályázatot kíván benyújtani az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás és a Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása témakörében.

A pályázat keretében a teljes bekerülési költség 20%-át, vagyis legfeljebb 2 500 000 Ft önrészt vállalja és az összeg az önkormányzat 2012. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Vállalja az építéssel járó beruházás esetén a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatott alkalmazását.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat összeállítására és benyújtására.

Határidő: 2012. április 2.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: stratégiai referens, Gazdálkodási Csoport, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

K.m.f.

Petrovics László s.k.                dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                    jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző