62/2010. (III. 29.) számú határozata – Óvoda Alapító okiratának kiegészítése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
62/2010. (III. 29.) számú határozata


A Képviselő-testület a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda módosított Alapító okiratát – amely a költségvetési szerv alapfeladatai között szereplő sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása és nevelése tekintetében a fogyatékosság típusainak részletes felsorolását tartalmazza – megismerte és elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt az alapító okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.

Határidő: 2010. március 31.
Felelős: jegyző

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vez.