6/2013. (I. 29.) számú határozata – Nyár u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról döntés

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező nagymarosi 1753 helyrajzi számú, lakóház és udvar megjelölésű, 593 m2 területű, természetben a Nagymaros Nyár u. 2. szám alatti ingatlant a Manna Alapítvány (2621 Verőce, Lihegő u. 3.) részére közösségi tér kialakítása céljára, a pályázó által vállalt feltételekkel nem kívánja bérbe adni, az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse, és gondoskodjon a biztosíték visszafizetéséről.
 
 
Határidő: 2013. február 5.
Felelős: jegyző
 
 
 
K.m.f.
                                                
 
 
                                
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző