60/2011. (III. 28.) számú határozata – Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gondozási Központ Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező módosító okirat szerint módosítja, és az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja.
 
Felkéri a jegyzőt az Alapító okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.
 
 
Határidő:        2011. április 15.
Felelős:           jegyző
Végrehajtja:  Titkárság
 
 
 
K.m.f.
                                                   
 
 
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.