59/2011. (III. 28.) számú határozata – Őstermelői árusítással egybekötött rendezvények Nagymaroson

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
59/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Kerekegylet részére őstermelői és kézműves árusítással egybekötött rendezvény céljára – a civil majálissal egyidejűleg – ingyenesen használatba adja a közterületek használatáról szóló 20/2004 (IX. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (3) értelmében a Fő tér 1842/2 hrsz (alsó harmad, Váci út alatt) kb. 300 m2-es közterületét 2011. április 30-án 7-13 óráig.
 
A további rendszeres közterület-használati kérelemről a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát követően, áprilisi ülésén dönt.
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodás aláírására.
 
 
Határidő:        2011.április 15.
Felelős:           polgármester
Végrehajtja:   Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                                           
 
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.