57/2015. (III. 30.) számú határozat – Szálloda u. 6/A. alatti lakás bérbeadása iránti kérelem elbírálása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

57/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Szálloda u. 6/A. alatti lakás bérbeadása iránti kérelem tárgyában a döntést a következő ülésére napolja.

 

Addig kéri tételes költségvetés készítését a kérelmező által a lakában elvégezni tervezett, kizárólag a lakhatóvá tételhez szüksége munkálatok költségeiről.

Kéri továbbá kiszámítani a munkák önkormányzat általi elvégzése esetén az esetleges hitelköltségeket, valamint a beszámítás időszakára vonatkozóan az inflációs hatásokat.

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt.

 

 

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési Csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző