57/2013. (III. 25.) számú határozata – Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről döntés

A Képviselő-testület a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmére az egyesület részére működési költségei fedezetéül 2013-ban 200 e Ft támogatást biztosít.

Egyúttal az Egyesületnek a városban rendkívüli események idején, valamint önkormányzati rendezvények biztosítása során végzett tevékenységét tételes időkimutatás és óradíj alapján számított mértékben, az Egyesület kérelmére külön döntéssel támogatni kívánja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az egyesület elnökét értesítse.

Határidő: 2013. március 31.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 26.

Dr. Horváth Béla jegyző