57/2012. (III. 26.) számú határozata – Gondozási Központ térítési díjai felülvizsgálata

A Képviselő-testület a Gondozási Központ által beterjesztett és az előterjesztés mellékletét képező javaslatot, így a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételük módjáról és az értük fizetendő térítési díjakról szóló 13/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a következő kiegészítésekkel elfogadja:

1. A szociális étkeztetésnél a rendelet 5. § (2) bekezdésében a jogosultak körét kiegészíti a rendkívüli élethelyzetbe került személyekkel (így különösen közeli hozzátartozó halála, munkanélkülivé válás az ellátás megállapításáig).
2. A rendelet-tervezettel megállapítandó melléklet 2. pontjában az intézményi térítési díj helyesen személyi térítési díj, ezért azt módosítja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.          dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                      jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző