56/2012. (III. 26.) számú határozata – Önkormányzati szakfeladatok módosításának jóváhagyása

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény megváltozott szabályai alapján, a Polgármesteri Hivatal új Alapító Okiratának elfogadására tekintettel az Önkormányzat által ellátott szakfeladatokat a következők szerint állapítja meg:

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
421100 Út, autópálya építése
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
562100 Rendezvényi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
730000 Reklám, piackutatás
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
841236 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása
841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
841239 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841902 Központi költségvetési befizetések
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
869037 Fizikoterápiás szolgálat
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység

Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.

Határidő: 2012. április 5.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: Titkárság

K.m.f.

Petrovics László s.k.              dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                          jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző