57/2011. (III. 28.) számú határozata – Nyár u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan használatba adásáról döntés

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
57/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező nagymarosi 1753
helyrajzi számú, lakóház és udvar megjelölésű, 593 m2 területű, természetben a Nagymaros Nyár u. 2. sz. alatti ingatlant a Nagymaros Fiataljaiért közhasznú Alapítvány (2626 Nagymaros, Fő tér 10.) részére közhasznú tevékenysége céljára, térítésmentesen, határozatlan időtartamra bérbe adja azzal, hogy a használó köteles helyet biztosítani az önkormányzat által benyújtott ifjúsági pályázat megvalósítása esetén az abban megjelölt szervezeteknek és célokra.
 
A felmondási időt 30 napban állapítja meg.
Az ingatlanban felmerülő teljes közüzemi díjak megfizetése 2011. január 1. napjától a bérlőt terheli.
 
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
 
 
Határidő:2011. április 10.
Felelős:Polgármester, Jegyző
 
 
 
K.m.f.
 
 
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.