55/2012. (III. 26.) számú határozata – A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, elfogadása

A Képviselő-testület Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező javaslat alapján módosítja, és az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja.

Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.

Határidő: 2012. április 5.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: Titkárság

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.             dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                         jegyző

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző