55/2013. (III. 25.) számú határozata – A Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkaköre betöltésére pályázat kiírása

A Képviselő-testület pályázatot hirdet a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda (Nagymaros, Magyar u. 15.) intézményvezetői munkaköre betöltésére.

Pályázati feltételek:
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-ában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
b) legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
c) az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,
d) magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
e) büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot,
2. részletes szakmai önéletrajzot,
3. végzettséget igazoló okiratok másolatát,
4. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát,
5. a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
6. nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,
7. nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

Ellátandó feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok.

A vezetői megbízás 2013. augusztus 1-től kezdődő, 2018. július 31-ig tartó 5 év határozott időtartamra szól.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik, a jogszabályi minimum értékekkel számolva.
Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A pályázat benyújtási határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Petrovics László polgármester.

A borítékon kéri feltüntetni: „Óvodavezetői pályázat”

A pályázat elbírálásának ideje, módja:
A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírt véleményezési határidő lejártát követően, rendkívüli ülésén dönt.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2013. április 5.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: személyügyi ügyintéző

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 26.

Dr. Horváth Béla jegyző