50/2011. (III. 28.) számú határozata – A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2011. évi teljesítményértékeléséhez a kiemelt célok meghatározása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
50/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítmény-értékeléséhez a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a következők szerint határozza meg:
 
1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek kiemelt céljai:
a) Törekszik a polgárbarát, ügyfélcentrikus, szolgáltató jellegű ügyintézés feltételeinek megteremtésére, a működési feltételek javításával, a számítástechnikai eszközök és megoldások alkalmazásával;
b) részt vesz az elfogadott költségvetés végrehajtásában az önkormányzat működőképességének megőrzését szem előtt tartva;
c) részt vesz a fejlesztéshez szükséges pénzügyi források feltérképezésében, minél nagyobb mértékű forrás megszerzésében, az adó és egyéb kintlévőségek behajtásában;
d) a folyamatosan romló finanszírozási rendszerben a likviditás stabilitása érdekében javaslatokat tesz az intézmények működésének racionalizálására, és megvizsgálja a feladatok kistérségi, mikro-térségi, települési szintű ellátásának és igénybevételének lehetőségeit;
e) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázat elérhető legmagasabb támogatást lehetővé tevő összeállítása és benyújtása;
f) a vagyongazdálkodási rendszer működtetése az ÁROP projekt keretében beszerzésre került program alkalmazásával,
g) a kistérségi szinten működő belső ellenőrzés munkájának segítése, megállapításai
alapján a szükséges feladatok elvégzése, a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés elvégzése;
h) részt vesz a megalkotandó helyi önkormányzati rendeletek tervezeteinek előkészítésében;
i) a közterületek felújítási- és karbantartási tervének kidolgozása;
j) a Szabályozási Terv és a Helyi Építési szabályzat felülvizsgálatának előkészítése, a folyamatában közreműködés;
k) az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal történő gazdálkodás, így különösen a fejlesztési források megszerzéséhez szükséges ingatlanértékesítés, -hasznosítás hatékony ellátása;
l) törekszik a foglalkoztatás terén a kedvezmények és támogatások maximális kihasználására;
m)a közmunkaprogram végrehajtása, támogatások igénylése, elszámolása, a foglalkoztatási lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása;
n) törekszik a költségtakarékos működés elérésére, ennek érdekében munkája során fokozottan ügyel a közüzemi költségek csökkentésére, a vezetékes, mobiltelefon-, és gépkocsi használatot a feltétlenül szükséges mértékre korlátozza.
 
2. A köztisztviselő teljesítmény értékelésének alapját képező szempontok, elvárások:
a) Szakmai munkáját elhivatottsággal, felelősségteljesen lássa el;
b) a törvényességet betartva hajtsa végre az önkormányzat szerveinek döntéseit;
c) legyen felkészült az állam, illetve az önkormányzat által meghatározott célok végrehajtására, ismerje munkaterületét és a vonatkozó jogszabályok alkalmazásában legyen kellő jártassága;
d) a feladatait pontosan, határidőre és magas színvonalon teljesítse;
e) munkáját ügyfélcentrikusan, szolgáltató jelleggel végezze;
f) kommunikációjában legyen logikus, pontos, világos és lényegre törő;
g) vállalja mindenkor a felelősséget munkájáért, feladata érdekében tanúsítson nyíltságot és együttműködési készséget;
h) munkája, döntései során mindenkor érvényesüljön az objektivitás;
i) munkájában kövesse a költségtakarékosság elvét.
 
 
Határidő: 2011. április 30., ill. december 31
Felelős: Jegyző
 
 
 
K.m.f.
                                                     
 
 
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.