51/2011. (III. 28.) számú határozata – 2009. évi TEUT pályázattal kapcsolatos lemondó nyilatkozat

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
51/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a decentralizált hazai támogatások pályázati felhívása, az Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (TEUT) helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések keretében 2009. évben elnyert, Nagymaros, Visegrádi utca útburkolati felújítása (támogatási szerződés száma 130011809U) tárgyában lebonyolított beruházás fel nem használt 4 626 957 Ft összegéről lemond.
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges adatlap aláírására és benyújtására.
 
 
Határidő:        2011. április 15.
Felelős:           polgármester
Végrehajtja:   Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
 
 
                                                     
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.