43/2012. (III. 12.) számú határozata – „Családi Napközi és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása” című építési kivitelezés közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala

A Képviselő-testület a „Családi Napközi és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása” tárgyban, megjelent hirdetményes egyszerű közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:

a) a jelen közbeszerzési eljárást – mivel nem tettek az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot – a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja,
b) az ÉPKOMPLEX Kft. (2100 Gödöllő, Rét u. 37.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja;

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon, egyúttal felhatalmazza, hogy a megvalósítás érdekében a pályázati Közreműködő szervezetnél szükséges egyeztetéseket folytassa le (határidő módosítás, műszaki tartalom csökkentése).

Határidő: 2012. március 13.
Felelős: polgármester, Városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.                   dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                       jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. március 13.