44/2012. (III. 12.) számú határozata – Árvízi védvonal építési kivitelezés közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntés meghozatala

A Képviselő-testület a „Nagymaros árvízvédelmi vonalának kiépítése” tárgyban, megjelent általános egyszerű közbeszerzési eljárásban az alábbi közbenső döntést hozza:
– a Munkabíró Kft. (2364 Ócsa, Falu Tamás utca 16.),
– az Aqua-Pilon Kft. (2600 Vác, Piarista u. 8.), és
– a Silvo-Trade Kft. (2600 Vác, Petőfi Sándor utca 70.) ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pont alapján érvénytelennek nyilvánítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően a megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó útján járjon el.

Határidő: 2012. március 13.
Felelős: polgármester, Városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.                  dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                        jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 13.

Dr. Horváth Béla jegyző