41/2013. (II. 25.) számú határozata – A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról döntés

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése, és 146. § (2) bekezdése alapján Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát továbbra is önálló polgármesteri hivatalként fenntartja, egyúttal a jogszabályi változásokkal módosított Alapító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 
Felkéri a jegyzőt a változás Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.
 
 
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző