40/2013. (II. 25.) számú határozata – Utca elnevezésére vonatkozó kérelemről döntés

A Képviselő-testület a 10710/5 helyrajzi számú ingatlant (kivett, út) Zug utca néven nevezi el.
 
Felkéri a polgármestert, hogy az átnevezéssel kapcsolatos teendőket (utcanévtábla kihelyezése, közterület-elnevezési jegyzékbe felvétel) végezze el.
 
 
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: polgármester – városfejlesztési és városüzemeltetési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző