40/2016. (III. 29.) számú határozat – Óvodavezetői megbízás adásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

40/2016. (III. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda (Nagymaros, Magyar u. 15.) intézményvezetői munkaköre ellátásával a korábbi vezetői megbízás határidejének lejárta előtti megszűnésére tekintettel 2016. április 1. napjától az ismételten kiírásra kerülő pályázat elbírálásáig, de legkésőbb 2017. július 31. napjáig a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24. § (1), (3) bekezdése alapján Gerstmayer Judit óvodavezető-helyettest bízza meg. Részére a megbízással egyidejűleg intézményvezetői pótlék megállapításáról dönt.

 

Egyúttal felhatalmazza a megbízott vezetőt, hogy a fenti határozott időtartamra a vezető-helyettesi feladatok ellátására megbízást adjon, és vezető-helyettesi pótlékot állapítson meg.

 

Felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2016. április 1.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: személyügyi ügyintéző

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző