39/2016. (III. 29.) számú határozat – Védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

39/2016. (III. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az I. védőnői körzet helyettesítésének július 1. napjától történő megoldatlanságára tekintettel a következő tartalommal pályázat kiírásáról dönt:

 

Pályázati feltételek:

– egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés (védőnői oklevél),

– büntetlen előélet, tizennyolcadik életév betöltése, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– helyismeret.

 

A pályázathoz csatolni kell:

– végzettséget igazoló okiratok másolata,

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata.

 

Ellátandó feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok.

 

A kinevezés határozatlan időre történik, négy hónapos próbaidő kikötésével.

 

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.

 

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2016. július 31. napja.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, vagy személyesen, lezárt borítékban az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Petrovics László polgármester. A borítékon kérjük feltüntetni: „Védőnői pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának ideje, módja:

A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület a pályázat benyújtására előírt határidőt követő első ülésén a polgármester javaslata alapján dönt.

 

Felkéri a jegyzőt a felhívás kormányzati személyügyi szolgáltató központ oldalán, valamint az önkormányzat honlapján való megjelentetésére.

 

 

Határidő: 2016. április 10.

Felelős: jegyző

Végrehajtó: személyügyi ügyintéző

 

 

 

K.m.f.

 

 

                         

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző