40/2014. (II. 24.) számú határozata – Sürgősségi orvosi ügyeleti ellátást biztosító gépkocsi üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
40/2014. (II. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a sürgősségi orvosi ügyeleti ellátást végző gépkocsi térítésmentes működtetéséről szóló, a Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (Nagymaros, Tégla u. 19.) 2012. szeptember 25. napján létrejött megállapodás aszerinti módosítását jóváhagyja, hogy a gépkocsit külsős orvosok ügyeleti időtartama alatt kívánja igénybe venni, 1000 Ft/óra (ÁFA mentes) óradíjért.
 
Felhatalmazza a polgármestert, távollétében az alpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
 
 
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: polgármester, alpolgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Rudolf Józsefné s.k.
alpolgármester

                                                      

 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző