39/2013. (II. 25.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés – Felvonulási lakótelep félkész házak, telkek

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló 2602/2 helyrajzi szám alatti, kivett, lakótelep megnevezésű, 7950 m2 területű ingatlanából a telekmegosztás után kialakulóv5 db telket építési telekként, telkenként 10 700 000 Ft áron értékesítésre kínálja fel.
 
A hirdetményt a telekalakítás átvezetését követően az önkormányzat honlapján, és ingyenes ingatlan-portálokon kell megjelentetni.
 
Felkéri a polgármestert a telekalakítás elvégzésének megrendelésére, és az átvezetést követően a hirdetmények feladására, egyúttal felhatalmazza a felhívásnak megfelelő ajánlat esetén az adásvételi szerződés megkötésére.
 
 
Határidő: 2013. április 20.
Felelős: polgármester – városfejlesztési és városüzemeltetési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. február 26.