38/2011. (II. 28.) számú határozata – Motorcsónak Sportegyesület bérleti szerződéséről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

38/2011. (II. 28.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező nagymarosi 1879/5 helyrajzi számú, strandfürdő megjelölésű 2541 m2 területű ingatlanból az épületek alapterületének levonása után fennmaradó 2205 m2 nagyságú területet 2011. március 1-től határozatlan időre, motorcsónak tárolás céljára 60 000 Ft havi bérleti díjért bérbe adja.
A szerződés felmondási idejét 30 napban állapítja meg.
 
Jelenleg a vízügyi igazgatóság kezelésében lévő szomszédos terület önkormányzati tulajdonba adása esetén a szerződést felül kívánja vizsgálni.
 
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
 
 
Határidő:        2011. március 5.
Felelős:           Polgármester, Jegyző
 
 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                                                     

 

 
 
 

    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                                           jegyző  

 

 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.