37/2011. (II. 28.) számú határozata – Fehérhegyi telekalakításhoz hozzájárulásról döntés


A Képviselő-testület a II-6/b/2010. számú változási vázrajz alapján a nagymarosi 678 hrsz-ú ingatlan, és az önkormányzati tulajdonú 673/1 hrsz-ú közterület közötti telekalakítás tárgyában kelt Telekalakítási szerződést jóváhagyja.
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                                                   

 

 
 

 

 

 

    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                                           jegyző  

 

 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.