32/2015. (III. 2.) számú határozat – A Nagymarosi Sportegyesület (kajak-kenu) ingatlan használati szerződésének jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

32/2015. (III. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező Nagymaros, Váci út 49. szám alatti, 1879/4 helyrajzi számú, csónakház megjelölésű ingatlant 2015. április 1. napjától 2035. március 31-ig tartó határozott időre, kajak-kenu utánpótlás-nevelési sporttevékenység céljára, térítésmentesen használatba adja.

A megjelölt céltól eltérő használat a szerződés megszűnését eredményezi.

 

Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

 

 

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 4.

 

Dr. Horváth Béla jegyző