3/2011. (I. 31.) számú határozata -Az önkormányzat Zebegénnyel határos közigazgatási területén út kialakításához támogatás kérése

 

 
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2011. (I. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára úgy dönt, hogy Zebegény Község Önkormányzata kérelmére a 049/4 és 049/12 hrsz-ú ingatlanokon keresztül tervezett út kialakítását azzal a feltétellel kezdeményezi a településrendezési eszközök módosítása keretében, amennyiben Zebegény önkormányzata szerződésben vállalja a tervezési és eljárási költségek megfizetését, beszerzi a szakhatóságok előzetes hozzájáruló nyilatkozatát, valamint gondoskodik a lejegyzendő út fenntartásáról és üzemeltetéséről.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a módosításra vonatkozó tervezési ajánlatot kérje meg, és a településrendezési szerződést készítse elő.
Egyúttal a feltételek teljesítése esetére felhatalmazza annak aláírására.
 
 
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester
Végrehajtását végzi: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
 jegyző
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 02. 01.