30/2011. (II. 28.) számú határozata – Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázat elbírálása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2011. (II. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői munkaköre betöltésére Staud Katalin benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja, mivel megfelel a pályázati felhívásnak.
 
A pályázatokat elbírálva 2011. március 1. napjával 5 év határozott időtartamra megbízza Staud Katalint a Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői feladata ellátásával.
 
Az intézményvezető havi illetményét 200 %-os mértékű (40 000 Ft) vezetői pótlék és 7600 Ft gyógypedagógiai pótlék figyelembe vételével, közalkalmazotti besorolása (G/11) alapján 242 000 Ft összegben állapítja meg.
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az intézményvezető kinevezési okmánya elkészítéséről gondoskodjon.
 
 
Határidő:2011. március 5.
Felelős:jegyző
A végrehajtás végzi:személyügyi ügyintéző
 
 
 
K.m.f.
                                                     
 
    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.