29/2011. (II. 28.) számú határozata – 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalása, elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2011. (II. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendelet tervezetével kapcsolatban az alábbi módosító javaslatot fogadta el:
 
A rendelet-tervezet 8. §-a helyébe a következő szöveg lép:
„A képviselő-testület képviselői és bizottsági tagi tiszteletdíj előirányzatot forrás hiányában nem állapít meg. Az I. félévi költségvetési beszámolóval egyidejűleg, forrás rendelkezésre állása esetén dönt előirányzat biztosításáról.”
 
 
 
K.m.f.
                                       
 
             
    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.